coolie

แปลว่า


n กุลี
ความหมายเหมือนกับ: cooly
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใช้แรงงาน , กรรมกร , จับกัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top