contradict

แปลว่า


vt ขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: go against
vt โต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: disclaim , deny

คำที่มี "contradict" ในคำ


contradiction n ความแตกต่าง
ความหมายเหมือนกับ: difference

contradictory adj ซึ่งตรงกันข้ามกัน
ความหมายเหมือนกับ: opposite , conflicting

contradiction in terms idm คำพูดต้องห้ามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top