consecrate

แปลว่า


vt อุทิศตนให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: give , dedicate , commit

คำที่มี "consecrate" ในคำ


consecrate to phrv อุทิศตัวให้กับพระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: dedicate to

consecrate to phrv อุทิศชีวิตให้
ความหมายเหมือนกับ: dedicate to

consecrated adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: divine , ordained

consecrate vt ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: sanctify
คำตรงข้าม: desecrate , profane

deconsecrate vt ทำให้เป็นทางโลก
ความหมายเหมือนกับ: undedicate , deposeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top