conform

แปลว่า


vt ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
ความหมายเหมือนกับ: adapt
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน
vi เหมือนหรือคล้ายกัน
ความหมายเหมือนกับ: adapt