conform

แปลว่า


vt ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
ความหมายเหมือนกับ: adapt
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน
vi เหมือนหรือคล้ายกัน
ความหมายเหมือนกับ: adapt

คำที่มี "conform" ในคำ


conformable adj เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: obedient , compliant

conformable adj ที่ปรับให้เหมือนกัน

conformance n การสอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: conformity , agreement

conformation n โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: structure , form , formation

conformity n การสอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: conformance , agreement

conform to phrv สอดคล้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: comply with

conform with phrv สอดคล้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: comply with

in conformity with idm สอดคล้องกับ

nonconforming adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: iconoclastic

nonconformism n ความไม่ลงรอยกัน

nonconformist n คนไม่ยอมทำตามขนบธรรมเนียมของสังคม
ความหมายเหมือนกับ: rebel , loner
คำตรงข้าม: ordinary

Nonconformist n พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England
ความหมายเหมือนกับ: apostage , dissenter

nonconformity n ความไม่ยอมทำตาม

unconformity n ความไม่สอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: nonconformity , noncomplianceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top