confide

แปลว่า


vt บอกความลับ
vi ไว้ใจ
ความหมายเหมือนกับ: trust
vt ให้ความไว้วางใจ
ความหมายเหมือนกับ: entrust , charge , consign
คำที่เกี่ยวข้อง: มอบความรับผิดชอบให้