concur

แปลว่า


vi กระทำร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: act together
vi เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: coincide , happen together
vi เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: accord , be in harmony