concealed

แปลว่า


adj ซึ่งปกปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแฝงเร้น , ซึ่งซ่อน , ที่มองไม่เห็น
adj ลึกลับ
ความหมายเหมือนกับ: mystical , secret
คำที่เกี่ยวข้อง: ลี้ลับ , ซ่อนเร้น
คำตรงข้าม: clear , manifest
adj ลึกลับ
ความหมายเหมือนกับ: furtive , hidden , secret
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ , ซึ่งแอบแฝงอยู่
adj ซึ่งลี้ลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งซ่อนเร้น , ซึ่งแอบแฝง