complying

แปลว่า


n การเห็นพ้อง
ความหมายเหมือนกับ: accession , agreeing
คำที่เกี่ยวข้อง: การเห็นด้วย , การเห็นชอบร่วมกัน , การยอมรับร่วมกัน
คำตรงข้าม: disagreeing , disrupting