completed

แปลว่า


adj ยุติ
ความหมายเหมือนกับ: ended
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป
adj ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์)
ความหมายเหมือนกับ: done
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว