compassion

แปลว่า


n ความเห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: sympathy , empathy , pity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น