companionless

แปลว่า


adj ซึ่งไร้เพื่อน
ความหมายเหมือนกับ: forlorn , lonely
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีเพื่อน , ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ , ซึ่งไม่มีพวกพ้อง
adj โสด
ความหมายเหมือนกับ: bachelor , unwed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
คำตรงข้าม: married , united , wed


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top