commanding

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: sizable , dominant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา , ซึ่งเป็นผู้สั่งการ , ซึ่งมีอำนาจเหนือ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top