coming after

แปลว่า


adj ภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: later , next
คำที่เกี่ยวข้อง: สมัยหลัง , ต่อมา
n เหตุการณ์ภายหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ตามมาภายหลัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top