come up

แปลว่า


phrv นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า
ความหมายเหมือนกับ: go up , send up , take up
คำที่เกี่ยวข้อง: นำหรือพาขึ้นบันไดไป
phrv เอ่ยถึง
ความหมายเหมือนกับ: fling up , raise with , sling up , throw up
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดถึง , แนะนำ
phrv คลื่นไส้อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: cast up , chuck up
คำที่เกี่ยวข้อง: อาเจียน
phrv ทำให้มาถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: นำมา
phrv (ออกคำสั่ง) ให้ม้าไปข้างหน้าหรือวิ่งเร็วขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: get up , giddy up
phrv กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง)
ความหมายเหมือนกับ: gee up , get up
phrv มีค่าน้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: come down
idm โกรธ (คำไม่เป็นทางการ)
คำตรงข้าม: come down
phrv เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน)
ความหมายเหมือนกับ: bring up , get up , go up to
คำตรงข้าม: come down , go down , go down to
phrv เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ)
ความหมายเหมือนกับ: be up , go up to
phrv มีค่ามากขึ้น
คำตรงข้าม: come down
phrv พูดเสนอแนะ
ความหมายเหมือนกับ: bring up
vi โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว
ความหมายเหมือนกับ: appear , arise
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรากฏบนพื้นผิว
idm โชคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: ประสบความสำเร็จ (อย่างน่าแปลกใจ , ไม่น่าเชื่อ)

คำที่มี "come up" ในคำ


come up against phrv ขัดแย้งกับ
ความหมายเหมือนกับ: bring up against

come up for phrv ได้รับพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: put up

come up to phrv ทำให้ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: bring up to , get up to

come up against phrv ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก)
ความหมายเหมือนกับ: be up against

come up to phrv ดึงเข้ามาใกล้

come up to phrv รวมเป็น

come up to idm ทำให้ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be up to , get up to

come up to idm ทำให้ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be up to , get up to

come up to idm ทำให้ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be up to , get up to

come up with phrv ตามให้ทัน
ความหมายเหมือนกับ: catch up

come up with phrv ตามทัน
ความหมายเหมือนกับ: catch up , get up with , keep up

come up with phrv พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: catch up

come up for phrv เสนอให้เลือก
ความหมายเหมือนกับ: be up forค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top