cogitation

แปลว่า


n การพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: consideration , deliberation , meditation , reflection
คำที่เกี่ยวข้อง: การใช้ดุลยพินิจ , การไตร่ตรอง , การใคร่ครวญ , การวินิจฉัย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top