cloaked

แปลว่า


adj ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า
ความหมายเหมือนกับ: eclipsed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีสิ่งบดบัง , ซึ่งไม่เปิดเผย , ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง