choosing

แปลว่า


n การเลือกเอา
ความหมายเหมือนกับ: choice , selection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเลือกรับเอามา
n การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: electing , naming , selection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
n การคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , election , determination
คำที่เกี่ยวข้อง: การสรรหา , การเลือกสรร , การคัดสรร , การเลือกเฟ้น
adj ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: electing , electoral