chief

แปลว่า


n ผู้นำ
ความหมายเหมือนกับ: leader , head
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้า
adj มีอำนาจสูงสุด
ความหมายเหมือนกับ: foremost , highest
adj สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: main , leading
คำที่เกี่ยวข้อง: หลัก