chastise

แปลว่า


vt ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: criticize heavily
คำที่เกี่ยวข้อง: ติเตียน , วิจารณ์
vt ลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: chasten , correct , punish
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำโทษ , ลงทัณฑ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top