charged

แปลว่า


adj ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า
adj ซึ่งมีค่า
ความหมายเหมือนกับ: evaluated
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีมูลค่า