certitude

แปลว่า


n ความมั่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: certainty

คำที่มี "certitude" ในคำ


incertitude n ความกำกวม
ความหมายเหมือนกับ: vagueness , double meaningค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top