certainty

แปลว่า


n ความแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: certitude
คำที่เกี่ยวข้อง: ความแน่ใจ
n สิ่งที่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: certitude

ตัวอย่างประโยค


I knew for a certainty that his real name is Smith. ฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ