cease

แปลว่า


n การสิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: cessation
คำที่เกี่ยวข้อง: การยุติ , การจบ , การหยุด
vi จบ
ความหมายเหมือนกับ: end
คำที่เกี่ยวข้อง: ยุติ , สิ้นสุด
vi หยุด
ความหมายเหมือนกับ: discontinue , stop