castrate

แปลว่า


vt กำจัด
ความหมายเหมือนกับ: deprive
คำที่เกี่ยวข้อง: ขจัด
vt ทำหมัน
ความหมายเหมือนกับ: emasculate , geld
คำที่เกี่ยวข้อง: ตอน
n สัตว์หรือคนที่ถูกทำหมัน