carelessness

แปลว่า


n ความไม่กังวล
ความหมายเหมือนกับ: unconcern
คำตรงข้าม: concern
n ความไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: heedlessness
คำตรงข้าม: care , caution

ตัวอย่างประโยค


He will blame you for carelessness. เขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top