card catalog

แปลว่า


n กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
ความหมายเหมือนกับ: card index

รูปภาพ


card catalog กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษรกล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร

หมวดคำ