by

แปลว่า


prep ใกล้
ความหมายเหมือนกับ: near
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้าง , อยู่ข้าง
prep โดย
ความหมายเหมือนกับ: via
คำที่เกี่ยวข้อง: ตาม , ด้วย , ผ่าน , ทุก , ทีละ , ต่อ
adv ก่อนเวลาที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: before
คำตรงข้าม: after
prep ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: through
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่านไป , ผ่าน
prep ระหว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วง , ที่
prep โดยประมาณ
prep เป็นผลเนื่องจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นไปตาม
prep ทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ไปทาง
adj เป็นตัวแทนของ

ตัวอย่างประโยค


He's not by my side as he used to be. เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
Don't let chances pass by. อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
I got there by plane. ฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
She stayed by my side. เธออยู่เคียงข้างผม
It could have been done by a professional designer. มันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่

คำที่มี "by" ในคำ


by no means adv ไม่ด้วยประการใดเลย
ความหมายเหมือนกับ: by no means , not by any means , not in any way , absolutely not , not at all

by now adv แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: already

bye int บ๊ายบาย
ความหมายเหมือนกับ: cheerio , farewell

bye n การผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป

bye-law n กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท
ความหมายเหมือนกับ: by-law

by-election n การเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ตายหรือลาออกของอังกฤษ

bygone adj ซึ่งผ่านไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: former , past
คำตรงข้าม: future

bygone n สิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: past

bygones n สิ่งที่มีมานานแล้ว

by-law n กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท
ความหมายเหมือนกับ: bye-law

byline n บรรทัดแรกหรือสุดท้ายในหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่ลงชื่อผู้เขียน

bypass n ทางอ้อม
ความหมายเหมือนกับ: detour , side road

by-product n กาก
ความหมายเหมือนกับ: excess , offshoot

byre n โรงวัว

bystander n ผู้เห็นเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: onlooker , watcher

byte n ไบต์ (หน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 ไบต์เท่ากับ 8 บิต)

byway n ถนนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: detour

byways n ส่วนที่สำคัญน้อยมาก

byword n สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี
ความหมายเหมือนกับ: standing joke , axiom , catchword

Byzantine n เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine

by a mile idm อย่างไกลมาก

by a whisker idm อย่างเฉียดฉิว

by all accounts idm ตามคำบอกเล่า

by all appearances idm อย่างเห็นได้ชัด

by all means idm แน่นอน

by and by idm เมื่อเวลาผ่านไป

by and large idm โดยทั่วไป

by chance idm โดยบังเอิญ

by choice idm โดยจงใจ

by dint of idm เนื่องจาก

by fits and starts idm ไม่สม่ำเสมอ (คำไม่เป็นทางการ)

by heart idm โดยท่องจำ

by hook or by crook idm ทุกวิถีทาง

by leaps and bounds idm อย่างรวดเร็ว

by no means idm ไม่อย่างแน่นอน

by oneself idm ตามลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: apart , isolated , lonely , only

by return post idm ส่งกลับไปทันที

by the book idm ตามกติกา

by the day idm ทั้งวัน

by the dozen idm เป็นโหล

by the hour idm ในแต่ละชั่วโมง

by the month idm หนึ่งเดือน

by the same token idm โดยวิธีเดียวกัน

by the way idm อีกอย่างหนึ่ง

by the week idm หนึ่งอาทิตย์

by the year idm ทั้งปี

by virtue of idm เนื่องจาก

by way of idm เป็นตัวอย่าง

by word of mouth idm ด้วยการพูดมากกว่ากระทำ

by far adv อย่างแท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: clearly , undoubtedly

Byzantine Church n คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: Eastern Orthodox Church

bye-bye n คำกล่าวอำลา
ความหมายเหมือนกับ: adieu

bye-bye n คำกล่าวอำลา
ความหมายเหมือนกับ: farewell , adieu , so long

bye-bye n คำกล่าวอำลา
ความหมายเหมือนกับ: adieu

by delegated authority adv โดยมีอำนาจดูแลแทนพ่อแม่ (คำทางการ)

by turns adv เป็นลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: alternately

by hand adj ซึ่งใช้มือทำ
ความหมายเหมือนกับ: hand-operated

by night adj ทุกคืน
ความหมายเหมือนกับ: at night , every night

by night adv ทุกคืน
ความหมายเหมือนกับ: at night , every night

by land adv โดยทางบก

by means of prep โดยผ่านทาง
ความหมายเหมือนกับ: through

by preference adv โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: first , by choice , in preference

by quarters adv ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี
ความหมายเหมือนกับ: once a quarter , periodically

by direct route adv โดยเส้นทางตรง

by which adv ด้วยวิธีนั้น
ความหมายเหมือนกับ: by way of , how , whereby

by means of prep ด้วยวิธีการ

by which adv ด้วยวิธีที่
ความหมายเหมือนกับ: by mean of which

by mean of which adv ด้วยวิธีที่
ความหมายเหมือนกับ: by which

abyss n นรก

abyss n สถานการณ์ที่เลวร้าย

abyss n สิ่งที่ลึกมาก

abyss n หุบเหวลึก
ความหมายเหมือนกับ: chasm , depths

abide by phrv ยอมปฎิบัติตาม
ความหมายเหมือนกับ: comply with , conform to

babby n เด็กทารก

baby n เด็กทารก
ความหมายเหมือนกับ: infant
คำตรงข้าม: adult

baby n ลูกอ่อนของสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: newborn

baby vt ตามใจ
ความหมายเหมือนกับ: induldge , coddle

baby boom n ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)

baby boomer n เด็กที่เกิดในยุค baby boom

baby carriage n รถเข็นเด็กเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: (baby) buggy , perambulator

baby grand n เปียโนขนาดใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: piano

baby talk n เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก

baby tooth n ฟันน้ำนม
ความหมายเหมือนกับ: milk tooth , primary tooth

baby walker n รถหัดเดินของเด็ก

baby-boom n ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2)

baby-boomer n ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2
ความหมายเหมือนกับ: boomer

babyhood n ช่วงวัยเยาว์
ความหมายเหมือนกับ: infancy , cradle , diaper days

babyish adj มีนิสัยเหมือนเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: childish , infantile

babyish adj ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: infantile

Babylon n เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)

Babylonia n อาณาจักรแบบิโลเนีย

baby-minder n พี่เลี้ยงเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: babysitter

babysat vt กริยาช่องที่ 2 ของ babysit

babysit vt ช่วยดูแลเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: look after , sit

baby-sit vt ช่วยดูแลเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: look after , sit

babysitter n พี่เลี้ยงเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: nanny , baby minder

baby-sitter n พี่เลี้ยงเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: nanny , baby minder

babysitting n การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

bobby n เจ้าหน้าที่ตำรวจ

booby-trap vt วางทุ่นระเบิด

be by phrv อยู่ใกล้

be by phrv แวะเยี่ยม

benefit by phrv ได้รับประโยชน์จาก

blow-by-blow account idm รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

blow-by-blow description idm รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

cabby n คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: cabby , cabman , taxi driver

Carnaby Street n ถนนในเมืองลอนดอนที่มีชื่อเสียงในช่วง 1960-69 เนื่องจากมีร้านที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่น

chubby adj กลม
ความหมายเหมือนกับ: round , plump , pudgy

crabby adj ที่อารมณ์เสีย
ความหมายเหมือนกับ: peevish , ill-tempered

crumby adj ที่มีเศษเล็กเศษน้อย

crybaby n คนขี้แย

cubby n ห้องเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: cubbyhole

cubbyhole n ห้องเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: cubby

call by1 phrv แวะ (เมื่อผ่านมา)
ความหมายเหมือนกับ: bring over

call by2 phrv เรียกชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: go by

Darby and Joan idm ตายายที่อยู่กินกันอย่างมีความสุข

deal by phrv ได้รับการปฏิบัติอย่างดีหรือไม่ด (มักใช้รูป passive voice)

die by phrv ตายเพราะ
ความหมายเหมือนกับ: die from , die of

divide by phrv หารด้วย

do by phrv ปฏิบัติต่อ

do somehow by someone idm ปฏิบัติบางอย่างต่อบางคน

do something by hand idm ทำด้วยมือ (ไม่ใช่เครื่องจักร)

drop by phrv เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: bring over

easy to come by idm พบได้ง่าย

enchant by phrv ทำให้ลุ่มหลงด้วย
ความหมายเหมือนกับ: charm with

enter by phrv ผ่าน

exeed by phrv ใช้มากเกินไป

fall by phrv ตำกว่า (จำนวน)

fall by the way phrv ล้มเลิกกลางคัน

fly by phrv บินผ่านอย่างเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: come by , get by , get past , go by , go past

fly by phrv (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: go by , go on , go past , pass by , run on , wear on , wear out

fly by phrv บินในช่วง (เวลา)

fly-by-night idm ไม่น่าไว้วางใจ

day by day adv แต่ละวัน
ความหมายเหมือนกับ: each day

derby n การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน

derby n หมวกสีดำขอบแข็งและม้วนขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: bowler

flabby adj หย่อนยาน (เนื้อ)
ความหมายเหมือนกับ: baggy , loose , limp
คำตรงข้าม: firm , solid

flabby adj ไม่มีเรี่ยวแรง
ความหมายเหมือนกับ: weak , feeble
คำตรงข้าม: sturdy , strong

gain by phrv ได้ประโยชน์จาก
ความหมายเหมือนกับ: lose by

get by with phrv ประทังชีวิตอยู่ได้
ความหมายเหมือนกับ: get by

get by with phrv หลอกลวงได้สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: get away with , get away to get by

get by with phrv ยากจะทนได้

get by with phrv ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: get by

get by phrv ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: come along , come by , fly by , get past , go by

get by phrv มีชีวิตอยู่ต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: get along , get along with

get by phrv พอใช้การได้

get by phrv หลอกลวงสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: get away with , get gym with

get t by phrv ได้รับการยอมรับจาก
ความหมายเหมือนกับ: get past

get by phrv สามารถเบียดผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: get past

go by phrv ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: come along , come by , go past

go by phrv (เวลา) ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: fly by , go on

go by phrv ปล่อยให้ผ่านไป (เช่น โอกาสฯลฯ) โดยไม่ฉวยไว้

go by phrv ไม่สังเกตเห็น

go by phrv ทำงานได้ด้วย
ความหมายเหมือนกับ: run on , work by

go by phrv ทำงานด้วย
ความหมายเหมือนกับ: run on , work by

go by phrv เดินทางโดย (พาหนะ, ถนน ฯลบฯ)

go by phrv นำทางโดย

go by phrv ปฏิบัติตาม

go by phrv รู้จักกันในนาม
ความหมายเหมือนกับ: call by , pass by

hang by phrv ห้อยอยู่กับ
ความหมายเหมือนกับ: hang from

have by phrv มีลูกกับ

hold by phrv ยึด
ความหมายเหมือนกับ: adhere to

hold by phrv ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: hold with

identify by phrv ค้นพบด้วย

impress by phrv ประทับมากกับ
ความหมายเหมือนกับ: impress with

gabby adj ช่างพูด
ความหมายเหมือนกับ: chatty , babbling , verbose
คำตรงข้าม: taciturn , quiet

gigabyte n หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

goby n ปลาบู่

go-by n การหลบหน้า
ความหมายเหมือนกับ: avoidance

good-by n คำกล่าวอำลา
ความหมายเหมือนกับ: adieu , bye-bye

goodbye n คำกล่าวอำลา
ความหมายเหมือนกับ: farewell , adieu , bye-bye , so long

good-bye n คำกล่าวอำลา
ความหมายเหมือนกับ: adieu , bye-bye

grabby adj ละโมบ (คำไม่เป็นทางการ)

grubby adj สกปรก
ความหมายเหมือนกับ: dirty , grimy , slovenly

hit by vt โดน

hobby n งานอดิเรก
ความหมายเหมือนกับ: avocation , pastime

hurt by vt น้อยใจ

get the go-by idm โดนมองข้าม

inch by inch idm ทีละนิ้ว

judging by idm พิจารณาจาก

kiss something goodbye idm สูญเสีย

know someone by sight idm รู้จักชื่อและจำหน้าได้

know something by heart idm จำขึ้นใจ

learn something by rote idm เรียนรู้แบบท่องจำ

leave someone holding the baby idm ปล่อยให้ (บางคน) รับผิดชอบ (บางสิ่ง) (คำไม่เป็นทางการ)

Let bygones be bygones idm ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

not by a long shot idm ไม่มาก

one by one idm ทีละคน
ความหมายเหมือนกับ: one at a time
คำตรงข้าม: one at a time

saved by the bell idm ระฆังช่วยชีวิตไว้ได้ทัน

set great store by idm ตั้งความหวังไว้สูง

step by step idm ทีละขั้น

step-by-step idm ทีละขั้น

take the bull by the horns idm เผชิญกับสิ่งท้าทาย

Thereby hangs a tale. idm มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น

win by a nose idm ชนะกันแค่ปลายจมูก

win by a whisker idm ชนะกันแค่ปลายจมูก

year by year idm แต่ละปี

judge by phrv ตัดสินจาก

justify by phrv พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก

keep by phrv เก็บไว้ใกล้มือ

keep by phrv พยายามใกล้ชิดกับ
ความหมายเหมือนกับ: cling onto , cling to , stick to , stick with

kiss goodbye phrv จูบลา

kiss goodbye phrv หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ)

know by phrv จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)

know by sight idm จำได้

lay by phrv วางไว้ข้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

lay by phrv เลิกทำต่อ (ช่วงเวลาหนึ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

lay by phrv ยกเลิกนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

lay by phrv เก็บสำรองไว้ใช้ (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

lay by phrv เพาะปลูกพืชผล
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

lay by phrv เก็บเกี่ยวพืชผล

lay by phrv ทำให้นอนอยู่บนเตียง (เพราะความเจ็บป่วย)
ความหมายเหมือนกับ: lay up , lie up

lay by phrv จอดพัก (เรือ)
ความหมายเหมือนกับ: lay to , lie by , lie to

lay by phrv วาง (บางสิ่ง) ข้าง (บางสิ่งหรือบางคน)
ความหมายเหมือนกับ: set by

lay by phrv ให้คุณค่ากับ...อย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: lay on , set by , set on

lay someone by the heels idm ไล่จับ

lead by phrv จูงด้วย (เช่น ด้วยเชือก, มือ)

lead by the nose idm จูงจมูก (ควบคุมได้) (คำไม่เป็นทางการ)

learn by phrv เรียนรู้จาก
ความหมายเหมือนกับ: learn from

learn words by heart idm ท่องจำ

learn words by rote idm ท่องจำ

let by phrv ปล่อยให้ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: let past

let by phrv ไม่สังเกตุเห็น

lie by phrv นอนอยู่ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: lie beside

little by little idm ทีละน้อย

live by phrv มีบ้านอยู่ต่อจาก

live by phrv เลี้ยงชีวิตด้วย
ความหมายเหมือนกับ: live on

live by phrv ดำเนินชีวิตตาม

live by oneself idm มีชีวิตอยู่อย่างลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: live on

lobby against phrv พยายามโน้มน้าวคนมีอำนาจไม่ให้อนุมัติกฎหมาย

lobby for phrv พยายามชักจูงผู้มีอำนาจให้อนุมัติกฏหมาย

lobby through phrv ได้รับอนุมัติกฏหมายโดยการวิ่งเต้น (ทางการเมือง)

lose by phrv พ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: gain by

kilobyte n กิโลไบต์

knobby adj เป็นปุ่มกลม

labyrinth n เขาวงกต
ความหมายเหมือนกับ: maze

labyrinth n ความยุ่งยาก
ความหมายเหมือนกับ: perplexity

labyrinth n หูชั้นใน
ความหมายเหมือนกับ: inner ear , internal ear

lay-by n ข้างถนน

Libya n ประเทศลิเบียในแอฟริกาตอนเหนือ

Libyan adj เกี่ยวกับลิเบีย

Libyan n ชาวและภาษาลิเบีย

little by little adv ทีละน้อย
ความหมายเหมือนกับ: gradually

lobby n กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ

lobby vi ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: solicit , beg

lobby vt ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง

lobby n ห้องโถง
ความหมายเหมือนกับ: foyer

lullaby vt กล่อมให้หลับ
ความหมายเหมือนกับ: lull

lullaby n เพลงกล่อมเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: good-night song , bedtime song

mean by phrv เจตนา

multiply by phrv เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ

oblige by phrv ช่วย

megabyte n เมกะไบต์
ความหมายเหมือนกับ: meg

namby-pamby adj อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: feeble , weak

nearby adj แค่เอื้อม
ความหมายเหมือนกับ: close , handy , next
คำตรงข้าม: distant

nearby adv ใกล้เคียง
ความหมายเหมือนกับ: close by
คำตรงข้าม: far

nimby n ฝ่ายตรงข้าม
ความหมายเหมือนกับ: NIMBY

passerby n คนผ่านไปมา

passer-by n คนเดินผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: bystander , onlooker

presbyopia n สายตายาว

presbyter n พระ

presbyterian adj เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรแตสแตนต์

presbytery n แท่นบูชา

pass by phrv (เวลา) ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: fly by , go by , go on

pass by phrv มองข้าม
ความหมายเหมือนกับ: pass over

pass by phrv เดินผ่าน

pass by phrv รู้จักกันในนามของ
ความหมายเหมือนกับ: go by

perish by phrv ตายด้วย (วิธี)
ความหมายเหมือนกับ: perish from , perish with

pessess by phrv ครอบครองโดย

pessess by phrv ได้รับอิทธิพลจาก

pull by phrv ดึง
ความหมายเหมือนกับ: take by

put by phrv วางไว้ชั่วครู่
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put by phrv ไม่ทำต่อ
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put by phrv เลิกนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put by phrv รักษาเงินไว้
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put by phrv สำรองสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put by phrv ไม่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: put aside , set aside

ruby n ทับทิม

ruby adj สีแดงทับทิม
ความหมายเหมือนกับ: dark red

Rugby n เมืองหนึ่งในอังกฤษ

Rugby n โรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงในอังกฤษก่อตั้งปีค.ศ.1576

rugby n กีฬารักบี้

reduce by phrv ลดลงไป (เป็นจำนวน)

repay by phrv ให้คืนด้วย
ความหมายเหมือนกับ: pay with , repay with

roll by phrv เคลื่อนผ่าน

roll by phrv (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: roll on

baby sl เครื่องยนต์กลไก

booby hatch sl โรงพยาบาลประสาท

fly-by-night sl ไม่ซื่อ

freeby sl เสรีภาพ
ความหมายเหมือนกับ: freebie

heeby-jeebies sl ความกลัวสุดขีด

hubby sl สามี

moby sl เมกกะไบต์ (หน่วยวัดขนาดความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์)

seeyabye sl ไปก่อนนะ

bobby sl ตำรวจ

crabby sl หงุดหงิด

jobby sl ขี้

ruby sl แกงเผ็ด
ความหมายเหมือนกับ: ruby Murray

Ruby Murray sl แกงเผ็ด
ความหมายเหมือนกับ: ruby

Scooby-Do sl ข้ออ้าง

tubby sl คนอ้วน
ความหมายเหมือนกับ: tub of lard

scabby adj ตกสะเก็ด
ความหมายเหมือนกับ: flaky , scaly , scurfy

scrubby adj เตี้ย

shabby adj โกโรโกโส
ความหมายเหมือนกับ: ragged , decayed , deteriorated
คำตรงข้าม: neat , new

shrubby adj ล้อมรอบด้วยต้นไม้เตี้ย

shrubby adj เหมือนต้นไม้เตี้ย

sibyl n แม่หมอพยากรณ์

side by side idm เคียงข้างกัน

snobby adj ซึ่งทำหัวสูง
ความหมายเหมือนกับ: snobbish

snubby adj ซึ่งมีจมูกทู่

snubby adj ซึ่งชอบดูถูกคนอื่น

standby n ผู้สำรอง

stubby adj อ้วนเตี้ย
ความหมายเหมือนกับ: dumpy , stocky , squabby

stubby adj สั้นหนา
ความหมายเหมือนกับ: blunt , thickset

stubby adj มีขนแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: covered with bristles

stubby adj เต็มไปด้วยตอไม้
ความหมายเหมือนกับ: stumpy

set by phrv วางไว้ด้านข้าง
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

set by phrv ให้คุณค่า (มากหรือน้อย)
ความหมายเหมือนกับ: lay by , lay on , set on

shake by phrv จับมือทักทายกับ
ความหมายเหมือนกับ: shake with

shove by phrv ชนเบาๆ
ความหมายเหมือนกับ: push by

sit by phrv ทำอะไรไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: sit back

slip by phrv แล่นผ่านเงียบๆ
ความหมายเหมือนกับ: slip past

slip by phrv (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: slip away

slip by phrv (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้
ความหมายเหมือนกับ: slip past

slip by phrv ไม่สังเกตเห็น
ความหมายเหมือนกับ: slip past

squeak by phrv รอดชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: get by

squeeze by phrv ผ่านยาก

squeeze by phrv อยู่รอด
ความหมายเหมือนกับ: get by

stand by phrv อยู่ใกล้

stand by phrv เฝ้าดู (อย่างเดียว)
ความหมายเหมือนกับ: sit back , sit by

stand by phrv อยู่ติดกับ
ความหมายเหมือนกับ: stick by , stick to

stand by phrv อยู่ติดกับ
ความหมายเหมือนกับ: stick by , stick to

stand by phrv จงรักภักดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: adhere to , stay with

stay by phrv อยู่ใกล้กับ
ความหมายเหมือนกับ: cling onto , cling to , keep by , stick to

stick by phrv จงรักภักดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: stand by , stick to

stop by phrv แวะ
ความหมายเหมือนกับ: stop in , stop off

swear by phrv สาบานต่อ
ความหมายเหมือนกับ: swear on

swear by phrv วางใจใน

tabby n แมวลายสีน้ำตาลหรือสีเทา

thereby adv ด้วยวิธีนั้น
ความหมายเหมือนกับ: by way of , how , by which , whereby

tubby adj อ้วนและเตี้ย

tubby adj ไม่มีเสียงสะท้อน

two-by-four adj สองคูณสี่

take by phrv จับ
ความหมายเหมือนกับ: pull by

take someone by surprise idm ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: take unawares

take the bull by the horns idm เผชิญอันตราย

tell by phrv บอกเวลาได้จาก

understand by phrv เข้าใจจาก
ความหมายเหมือนกับ: gather from

wallaby n จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae

war baby n เด็กที่เกิดในช่วงสงคราม

webby adj ซึ่งคล้ายกับใยแมงมุม

whereby adv ด้วยวิธีที่
ความหมายเหมือนกับ: by which , by mean of which

whereby conj ด้วยวิธีที่

work by phrv ใช้งาน (บางสิ่งเช่น เครื่องจักร)
ความหมายเหมือนกับ: go by , run on

good bye int ลาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: farewell

surrounded by prep ท่ามกลาง
ความหมายเหมือนกับ: amongst
คำตรงข้าม: beyond , away from

surrounded by prep ท่ามกลาง
ความหมายเหมือนกับ: among
คำตรงข้าม: beyond , away from

perceptible by the ear adj ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้
ความหมายเหมือนกับ: actually heard

(baby) buggy n รถเข็นเด็กเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: perambulator

baby minder n พี่เลี้ยงเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: nanny

baby minder n พี่เลี้ยงเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: nanny

not by any means adv ไม่ด้วยประการใดเลย
ความหมายเหมือนกับ: by no means , not in any way , absolutely not , not at all

call by phrv พาไปบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: bring around , bring round

exist side-by-side vi อยู่ด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: exist together , synchronize

hobbyist n นักสะสม
ความหมายเหมือนกับ: gatherer , antiquary , assembler , accumulator

crabby person n คนอารมณ์ที่ชอบหาเรื่อง

come by phrv ผ่านมา
ความหมายเหมือนกับ: get by , get past

come by phrv บินผ่านอย่างเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: get by , get past , go by , go past

attract by deceptive means vt ล่อลวง
ความหมายเหมือนกับ: allure , bait , entice , lure , entrap , deceive

oceanic abyss n ส่วนลึก

fly-by n การแสดงการบินในพิธีสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: fly-past

get away to get by phrv หลอกลวงได้สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: get away with

come by phrv ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: come along , fly by , get past , go by

come by phrv ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: come along , fly by , get by , go by , go past

come by phrv ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: come along , go past

call by phrv รู้จักกันในนาม
ความหมายเหมือนกับ: pass by

come by phrv ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: come along , fly by , get by , get past , go by

come by phrv (เวลา)ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: come along , fly by , get by

booby n คนโง่ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: goon , dolt

booby n คนโง่ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: dolt

cobwebby adj บอบบาง
ความหมายเหมือนกับ: silky , gauzy

abysm n เหวลึก
ความหมายเหมือนกับ: abyss , depth

bobby pin n กิ๊บหนีบผมเป็นรูปตัว U
ความหมายเหมือนกับ: pin

exist by phrv หาเลี้ยงชีพด้วย
ความหมายเหมือนกับ: live by

close by adv ใกล้เคียง
คำตรงข้าม: far

as said by prep ตามที่
ความหมายเหมือนกับ: according to , on the authority of

piece by piece adv ทีละน้อย
ความหมายเหมือนกับ: gradually

pay by phrv จ่ายให้ด้วย

beddy-bye n การงีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: sleep , sleepiness

closed by strike adj ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง

squabby adj อ้วนเตี้ย
ความหมายเหมือนกับ: dumpy , stocky

shorten by syncope vt ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง

push by phrv ชนเบาๆ

surmount by phrv ติดยอดด้วย

babylike n ของเล่น
ความหมายเหมือนกับ: miniature , diminutive

babylike n ของจำลอง
ความหมายเหมือนกับ: miniature , diminutive

rugby ball n ลูกรักบี้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top