butcher

แปลว่า


n คนขายเนื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: คนฆ่าสัตว์ขาย , คนชำแหละเนื้อสัตว์
vt ฆ่าสัตว์ขาย
ความหมายเหมือนกับ: slaughter

รูปภาพ


butcher คนขายเนื้อคนขายเนื้อ

หมวดคำ