business agreement

แปลว่า


n การซื้อขาย
ความหมายเหมือนกับ: agreement , bargain , trade , business transaction
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกลงซื้อขาย , ข้อตกลง , การตกลง , การตกลงราคา , การทำความตกลง , ข้อสัญญา , สัญญา , การติดต่อธุรกิจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top