burn into

แปลว่า


phrv ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
phrv ฝังแน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดแน่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top