bureau

แปลว่า


n สำนักงาน
ความหมายเหมือนกับ: office
คำที่เกี่ยวข้อง: ทบวง

คำที่มี "bureau" ในคำ


Bureau of the Crown Property n สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Bureau of the Royal Household n สำนักพระราชวัง

bureaucracy n ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง

bureaucrat n ข้าราชการ

bureaucratic adj เกี่ยวกับระบบราชการ
ความหมายเหมือนกับ: ministerial , official

bureaucratic adj เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ

marriage bureau n หน่วยงานจัดหาคู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top