bur

แปลว่า


n เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: burr

ตัวอย่างประโยค


She burst into tears and hugged him. เธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
She burst into kitchen to find him. เธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา