bundle up

แปลว่า


phrv ใส่เสื้อให้อุ่น
ความหมายเหมือนกับ: wrap up
phrv ห่อ
ความหมายเหมือนกับ: parcel up , wrap up
คำที่เกี่ยวข้อง: หุ้ม
phrv สวมใส่ (เสื้อผ้า)
ความหมายเหมือนกับ: muffle up , wrap up
คำที่เกี่ยวข้อง: ห่ออย่างดี