bulk

แปลว่า


n ความจุ
ความหมายเหมือนกับ: volume

คำที่มี "bulk" ในคำ


bulkhead n ผนังที่แบ่งเรือ/เครื่องบินออกเป็นส่วนๆ

bulky adj เทอะทะ
ความหมายเหมือนกับ: cumbersome
คำตรงข้าม: delicate

bulk large phrv มีความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: loom large

bulk up phrv เพิ่มจำนวนขึ้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top