bulge

แปลว่า


vi นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: โปง , พอง , ตุง , ปูน
n ส่วนที่นูน
ความหมายเหมือนกับ: bump
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่พอง , ส่วนที่โปน

คำที่มี "bulge" ในคำ


bulge out phrv โป่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top