bulge

แปลว่า


vi นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: โปง , พอง , ตุง , ปูน
n ส่วนที่นูน
ความหมายเหมือนกับ: bump
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่พอง , ส่วนที่โปน