build upon

แปลว่า


phrv ปลูกสร้างเพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: build on
phrv สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: build on
phrv มั่นใจในการทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: depend on
คำที่เกี่ยวข้อง: อาศัย , พึ่งพา
phrv ตั้งอยู่บน
ความหมายเหมือนกับ: build on
คำที่เกี่ยวข้อง: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน
phrv ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ
ความหมายเหมือนกับ: build on