buck up

แปลว่า


phrv รีบ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: bustle up , hurry up
คำที่เกี่ยวข้อง: เร็วๆหน่อย , เร็วๆเข้า , รีบเข้า
phrv สนใจปรับปรุง (คำไม่เป็นทางการ)
phrv ทำให้ร่าเริงขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สดชื่นขึ้น