brute

แปลว่า


n สัตว์ป่า
ความหมายเหมือนกับ: beast
คำที่เกี่ยวข้อง: สัตว์เดรัจฉาน , มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า
adj ลักษณะของสัตว์ป่า