bruit

แปลว่า


n ข่าวลือ
ความหมายเหมือนกับ: gossip , calumny
คำที่เกี่ยวข้อง: ข่าวโจษจัน
vt ลือ
ความหมายเหมือนกับ: disclose
คำที่เกี่ยวข้อง: เล่าลือ