bruit

แปลว่า


n ข่าวลือ
ความหมายเหมือนกับ: gossip , calumny
คำที่เกี่ยวข้อง: ข่าวโจษจัน
vt ลือ
ความหมายเหมือนกับ: disclose
คำที่เกี่ยวข้อง: เล่าลือ

คำที่มี "bruit" ในคำ


bruit about phrv ทำให้รู้กันทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: blaze abroad , noise abroad , rumour abroad , spread abroad

bruit abroad phrv ทำให้รู้กันทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: blaze abroad , noise abroad , rumour abroad , spread abroadค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top