broaden

แปลว่า


vt ขยับขยาย
ความหมายเหมือนกับ: widen , enlarge
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กว้าง , ขยาย , เปิดหูเปิดตา
คำตรงข้าม: narrow