bring someone to the fore

แปลว่า


idm ทำให้กลายเป็นผู้นำหรือมีอิทธิพล
ความหมายเหมือนกับ: come to
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีอำนาจ