bring forward

แปลว่า


phrv เอาไปวางข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: พาไปด้านหน้า
phrv จัดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: put off
คำที่เกี่ยวข้อง: เกิดขึ้น
phrv ทำให้เจริญก้าวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: bring on
คำที่เกี่ยวข้อง: รุดหน้า
phrv แนะนำ
ความหมายเหมือนกับ: come forward
คำที่เกี่ยวข้อง: เสนอแนะ , เสนอความคิดเห็น
phrv สร้างหรือทำหลักฐาน