briefly

แปลว่า


adv ชั่วครู่
ความหมายเหมือนกับ: shortly
คำที่เกี่ยวข้อง: สั้นๆ , ในเวลาสั้นๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top