breathalyse

แปลว่า


vt ตรวจวัดระดับอัลกอฮอล์ของผู้ขับขี่

คำที่มี "breathalyse" ในคำ


breathalyser n เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top