break up

แปลว่า


phrv ทำให้เเหลก
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แตกละเอียด , แหลก , ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
phrv ทำลาย
phrv ยุติ
คำที่เกี่ยวข้อง: เลิก , หยุด , ระงับ
phrv แตกกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: เลิกเกาะกลุ่ม
phrv ปิดภาคเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: หยุดเรียน
phrv เลิกกัน
ความหมายเหมือนกับ: bust up , split up
คำที่เกี่ยวข้อง: แยกทางกัน , ไม่อยู่ร่วมกัน
phrv ทำให้เศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: break down , crack up , crock up
phrv ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขำ
phrv แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ