break loose

แปลว่า


phrv หนีรอดไปได้
ความหมายเหมือนกับ: get free
คำที่เกี่ยวข้อง: หลุดรอด , หลบหนี , พ้น
phrv ควบคุมไม่ได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top