brainwash

แปลว่า


vt ล้างสมอง
ความหมายเหมือนกับ: proselytize
คำที่เกี่ยวข้อง: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด
n การล้างสมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top