body count

แปลว่า


sl จำนวนคนที่มีอยู่
sl จำนวนผู้ไม่ถูกว่าจ้าง (หลังจากการปรับปรุงระบบขององค์กรใหม่)
sl จำนวนศพหลังสงคราม