bodge

แปลว่า


vt ทำหรือซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: botch


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top