bluster

แปลว่า


vi แผดเสียง
ความหมายเหมือนกับ: roar
คำที่เกี่ยวข้อง: ตะคอก , คำราม , ตวาด , คุยโต

คำที่มี "bluster" ในคำ


blustery adj ซึ่งมีลมพัดแรงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top